Onthaal-, orientatie- & observatiecentrum
Kompas
Maak kennis

KOMPAS

De vzw Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum is een voorziening binnen het Agentschap Opgroeien.

Onze opdracht als Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum is om, binnen een problematische leefsituatie, met een multidisciplinair samengesteld team in dialoog te gaan met de jongere en zijn context binnen een handelingsgericht diagnostisch traject.

Door begeleiding en observaties krijgen we zicht op het geheel.

We werken vervolgens in samenspraak een passend advies uit op maat van de jongere en zijn context.

Administratie en groep

Windekestraat 2
3600 Genk

T. 089 / 46.97.71

kompas@ooockompas.be

Missie

De vzw Kompas, een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum is een voorziening binnen het Agentschap Opgroeien.

We bieden de mogelijkheid een geprotocolleerd diagnostisch proces te doorlopen met kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een problematische leefsituatie bevinden. Rondom de jongere en zijn context vormen we daartoe een interdisciplinair team van hulpverleners, dat voortdurend gestimuleerd wordt zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Vertrekkend vanuit de opdracht van een maatschappelijke actor observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen om samen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie, binnen de maatschappelijk gestelde grenzen.

Bij afronding van het proces bespreken we het verloop, de indicatiestelling en het advies met de betrokkenen en rapporteren we dit aan de opdrachtgever.

Visie

.

 • Gelijkwaardigheid &
  wederzijds respect

  In een ontmoeting van mens tot mens en vanuit een besef van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en diversiteit, brengen we mensen in dialoog met zichzelf en met anderen. We hanteren een open en directe communicatiestijl, werken krachtgericht en op maat van de cliënt. We kaderen problemen steeds binnen een brede context en trachten crisismomenten om te buigen tot momenten van groei. We nodigen uit tot beweging en stimuleren het opnemen van eigen verantwoordelijkheid binnen een maatschappelijk aanvaardbaar kader. We werken naar een totaalbenadering vanuit een interdisciplinaire samenwerking.

 • Lerende organisatie

  Medewerkers zijn het hart van onze lerende organisatie. We vragen niet minder dan bezieling, verantwoordelijkheidszin, engagement en leervermogen. Via een integratief model waar zowel oog is voor competentie- als voor talentmanagement valideren we de passie en de sterkten van individuele medewerkers, rekening houdend met eenieders leerstijl.

 • Naar een
  positieve
  toekomst!

Doelgroep & doelstelling

Doelgroep

Als OOOC biedt het Kompas hulp aan kinderen/jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een complexe samenspel van individuele en sociale factoren. De vastlopende gezins¬ en relatiepatronen hebben een impact op het dagelijks leven en kunnen zo hardnekkig worden dat ze de ontwikkeling en groei gaan belemmeren en zo een beperking gaan vormen in het dagelijkse leven.

Regelmatig terugkerende indicaties zijn:

 • een complexe, problematische leefsituatie
 • ernstige conflictsituaties binnen het gezin
 • context gerelateerde problematiek
 • ernstige schoolproblemen, schoolverzuim
 • psychische en/of emotionele problemen
 • kindinherente problematieken

Al naargelang de vraag van het cliëntsysteem en de verwijzer kunnen we hulpverlening aanbieden vanuit één van volgende modules:

 • Crisisbegeleiding (= mobiel/ambulant op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Crisisverblijf (= residentieel op verwijzing van het crisismeldpunt)
 • Kortdurend crisisverblijf
 • Handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand
 • Verblijf in functie van handelingsgerichte diagnostiek

Alle verblijfsmodules richten zich op jongeren vanaf de leeftijd van 12 jaar.

De overige modules staan open voor een kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar. Voor minderjarigen jonger dan 6 jaar dient er een afwijking te worden aangevraagd.

Doelstelling

De doelstelling van de aangeboden hulpverlening in het Kompas kan zonder onderlinge prioriteit maar met specifieke accentuering naargelang het ‘crisisverblijf’, ‘crisisbegeleiding’, ‘verblijf in kader van handelingsgerichte diagnostiek’ of ‘handelingsgerichte diagnostiek in het kader van de bijzondere jeugdbijstand’ is, samengevat worden in volgende punten:

 • De betrokkenen in de problematische leefsituatie helpen om hun kijk op die situatie te verhelderen of te herdefiniëren, waardoor er voor iedereen perspectieven op psychisch en pedagogisch beter functioneren ontstaan.
 • Mogelijke hulpverleningsstrategieën voorstellen en (helpen) opstarten.
 • Een optimale pedagogische zorg, aangepast aan de problematische situatie bieden aan de (opgenomen) jongere.
 • Het verzekeren van de continuïteit bij ontslag.

Privacy

Klik hier om onze privacyverklaring te downloaden.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door OOOC Kompas of over informatieveiligheid kan je contact opnemen met onze DPO (functionaris voor gegevensbescherming) op volgend e-mailadres: dpo@ooockompas.be

Vacatures